Historia 1925-1948


Folkets park i Västerås från 1925 till 1948


Tomtkarta 1928


Flygfoto från mitten av 20-talet? (ny teater byggdes 1928)


Adresskarta från 1935


Folkets park från luften. (foto från 1948 eller något tidigare)
Flygfotot ovan visar parkens omfattning innan den utökades, dels bakom stora
dansbanan (1949), dels bakom nöjeshallarna (stadsträdgården 19??)

Hantverksmässan 1925

I parkföreståndare Thelanders huvud hade under en del av åren välvts planer att
ordna en s.k. hantverksmässa i Folkets park. År 1924 tog tanken fast form och en dylik mässa anordnades.

I Minnesskriften 1899-1949 står det att mässan ägde rum 1924. Mot detta talar att
fotona från mässan är daterade 1925. Dessutom finns det inget i firandet
av 25-års jubileet 1924 som tyder på att mässan anordnades samma år.


Murarnas avdelning


Byggnadsträarbetarnas avdelning


Måleriarbetarnas avdelning


Socialdemokratiska kvinnoklubbens avdelning


Plåtslagaravdelningen


Mekaniska avdelningen


Hantverksmässan 1925 Publikbild


1925 OBS dansbanan till vänster!? Byggd 1913. Ej att förväxla med Stora dansbanan från 1937

Teatern

En ny teaterbyggnad invigdes den 16 maj 1928 med teater av direktör Oscar Textorius sällskap
som, som gav operetten ”Den ondes besegrare”. Teatern ritades av arkitekt Erik Hahr.
Läget i en sluttning utnyttjades: åskådarplatserna placerades uppe och scenen nere.
Några av byggnadens 1920-talsklassicistiska inslag är hörnpilastrarna, de runda
fönstren och meanderbården som löper runt väggarna i lokalen.
Kostnaden för den nya teatern var 65,517 kronor.
Teatern revs år 2005 för att lämna plats åt två st. flerfamiljshus.


Teatern. Foto troligen från tidigt 40-tal (Ståplatsterrasser ej byggda)


Entréväg upp mot teatern. (Foto troligen från mitten 40-tal)
40-års jubileum år 1939

Vid föreningens 40-års jubileum 1939 avtäcktes en byst av C. F. Thelander,
som var parkföreståndare 1906-1934. Bysten hade skänkts av Västerås socialdemokratiska ungdomsklubb


Avtäckning byst av C. F. Thelander 1939


C:F: Thelander i parti vid serveringen mot Hemdalsvägen (Foto troligen omkr. 1930)
Serveringspaviljongen för liten

Den alltmer ökade tillslutningen till festerna i Folkets park aktualiserade behovet av
en utökad serveringsavdelning. Denna fråga togs upp till behandling 19 maj 1938.
Uppdraget gick till Arkitekt Segerstedt i Västerås. De första förslagen blev för dyra.
Efter ett antal omarbetningar så togs beslut den 16 oktober 1939 att starta arbetet.


Serveringspaviljongen byggd 1939. Parkflygeln byggdes 1948 (Foto 1950)


Serveringspaviljongen (Foto 1945?)


Folkets park 1946 Tärngren vid serveringspaviljongen


Parti mellan logen och serveringen (Foto 1945?)

Kulturveckan 26–31 augusti 1941
Under veckan hölls bl a föredrag av författarna Anna-Lena Elgström och Gunnar Mascoll Silfverstolpe.
ABF och FCO stod som arrangörer.


Katarinapojkarna från Stockholm i täten för uppmarschen i Folket Park under kulturveckan 1941
(Okänd fotograf)


Uppvisning av Västerås Gymnastikförenings kvinnliga avdelning under kulturvekan 1941

(Okänd fotograf)
Nöjeshallar

Herr Åke Moden hade år 1936 hade år 1936 hemställt till styrelsen att få uppföra en
s.k. nöjeshall i Folkets park, till vilket styrelsen ställde sig positiv.
Uppdraget att rita nöjeshallen gick till arkitekt Kjell Westin i Stockholm.

Hallen som byggdes och innehades av herr Moden < åren 1937-39 inköptes av föreningen
den 14 november 1939 och drevs i egen regi 1940-41. Sistnämnda år upprättades kontrakt
om hallens förhyrning för år 1942 av en ingenjör Robbert för att sedermera övertagas av
herr Richhard Pettersson och Oscar Lindström. Uppgift saknas f.n. om datum då
föreningen övertog verksamheten men känt är att Petterson och Lindström
drev nöjeshallarna 1950 (källa: ”Programhäfte 1050” )


Folkets park nöjeshallar (foto från 1945 eller tidigare)


Stora dansbanan (foto från 1945 eller tidigare)


1946
Stora dansbanan
Stora dansbanan invigdes 1937.


Stora dansbanan och planteringen före ”Fontänens” uppförande (foto1948?)

Gammeldansbanan ”Logen”
Behovet av en s.k. ”gammeldansbana” hade alltmer gjort sig gällande varför styrelsen den 12 december 1936
uppdrog åt vaktmästare Tärngren att ta fram förslag på en dylik. Arbetet med densamma påbörjades omedelbart.
Logen byggdes på höjden som vetter mot Hemdalsvägen Kostnad: 4,000 kronor.

Logen stod klar 1937.


Logen. (foto 1948 eller tidigare)

Hemdalsvägen syns ej med ligger till höger i bild.
Dateringen är ganska osäker. Fotot finns med i en Minnesskrift 1899-1949 tryckt 1949.
Marknivån framför långsidan är inte upphöjd, ett arbete som utfördes 1949.
I högerkanten syns ett staket. Innanför staketet låg sannolikt en miniatyrgolfbana
som år 1949 flyttades till platsen bakom och till höger om stora dansbanan
På denna plats står idag (2008) 2 st . flerfamiljshus byggda på 1990-talet.


1948?


1948?

Det här fotot av en miniatyrgolfbana har jag daterat till 1948?.
Det är inte den golfbana som anlades på denna plats. Baserar påståendet på att

•  bana 2, 3, och 4 ligger på ”fel ställe”
•  utseendet på Logen och platsen framför logen stämmer med ett annat foto som är taget 1948 eller tidigare.

I ett Folkparksprogram från 1952 står:
Golfbanan har fått flytta till området mellan logen och Parkrotundan ”

Här låg ”Barnens Paradis” 1949 - 1951 – en lekplats för barn som invigdes inför
parkens 50-års jubileum. År 1952 flyttades lekplatsen till området mellan entrén
och teatern. Påståendet styrks av Hadar Bergman, som har ett starkt minne från en
filminspelning (”Kalle Jularbo”-historia) år 1952, Några scener spelades in på berget vid
flaggstången. Inspelningen stördes av ”gnissel från gungorna i lekparken”.

Efterlysning: Bilder från ”Barnens Paradis”.

Ny entré till parken
Våren 1933, närmare bestämt 25 april, tillsattes en kommitté med uppdrag att utreda
frågan om ny portal till parken. Arkitekt Erik Hahr fick i uppdrag att ta fram förslag på
den nya portalen, som enligt gjorda kostnadsberäkningar skulle sluta på en summa av
7,000 kronor. Styrelsen beslutade att utföra arbetet ifråga och den totala kostnaden
slutade på ett belopp av kronor 7,885:- De nya entrén stod klar 1934.


Folkets parks entré byggd 1934 (foto1950)

Ny vaktmästarbostad
Vid sammanträde den 14 maj 1945 väcktes förslag om uppförande av ny
vaktmästarbostad i Folkets park. Beslut om start av bygget togs 7 juni samma år.
Vaktmästarbostaden som uppfördes av H.S.B. betingade en kostnad av ca. 26,000 kronor.Vaktmästarbostad 1948 F.d. Folkets hus-vaktmästare & parkföreståndare


Flygfoto över Västerås Folkets park. Bilden är tagen mellan åren 1937
(Stora dansbanan invigdes 1937) och 1948 (då byggdes en ny vaktmästarbostad )
Parkflygeln

Vid flertal tillfällen hade från olika organisationer i staden uttalats önskemål om att
möjligt anordna möteslokal i Folkets park. Denna fråga upptogs till behandling
och resulterade uti att ett förslag utarbetades om tillbyggnad av den nya serveringsavdelningen
så att den kom att inrymma såväl köksavdelning som klädesmottagning och toaletter.
Den nya lokalen som invigdes den 21 februari 1948 åsattes namnet ”Parkflygeln”. Kostnad: 56,697 kronor.


Parkflygeln Hemdalsvägen på höger sida 1950
Serveringen och parkflygeln 1950


Parti nedanför serveringen. Teatern ligger till höger 1950


Bildmaterial är sammanställt av HÅKAN BERGMAN Västerås samt KVICKSOUND samt Föreningen Folkets Hus och Park i Väserås 1899-1949

LÄNKAR:

Innehållsförteckning
VÄSTERÅS FOLKETS PARKS

STARTSIDAN

www.kvicksound.se